Aktualny język artykułu: PL

Uchwała nr 1 Walnego Zgromadzenia Członków Związku Młodzieży Białoruskiej z dnia 6.03.2011

Liczba Członków ZMB obecna na posiedzeniu: 13.

Członkowie ZMB nieobecni na posiedzeniu, którzy usprawiedliwili swą nieobecność:

  1. Chilimoniuk Cezary
  2. Babulewicz Monika
  3. Iwaniuk Katarzyna
  4. Jakimiuk Anna
  5. Ostasiewicz Piotr

Decyzją Walnego Zgromadzenia Członków Związku Młodzieży Białoruskiej, członkowie ZMB, którzy od długiego czasu nie wykazywali aktywności w działaniach Związku, nie uiszczali składek członkowskich oraz nie uczestniczyli w 5 ostatnich Walnych Zgromadzeniach zostają skreśleni z listy członków ZMB na podstawie § 18 pkt. 4 Statutu Związku Młodzieży Białoruskiej.

Głosowało: 13

Za: 13

Przeciw: 0

Wstrzymało się: 0

Jednocześnie informujemy, iż zgodnie ze Statutem ZMB, osobom skreślonym z listy członków ZMB przysługuje odwołanie od powyższej decyzji w terminie 14 dni.