Aktualny język artykułu: PL

Ogłoszenie o zamówieniu

Orla: II etap adaptacji nieruchomości zabudowanej w Szczytach-Dzięciołowie pod przyszłe Centrum Edukacji i Promocji Kultury Białoruskiej
Numer ogłoszenia: 281425 - 2011; data zamieszczenia: 26.10.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Związek Młodzieży Białoruskiej , Szczyty-Dzięciołowo 5, 17-106 Orla, woj. podlaskie, tel. 516 806 520.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Stowarzyszenie.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: II etap adaptacji nieruchomości zabudowanej w Szczytach-Dzięciołowie pod przyszłe Centrum Edukacji i Promocji Kultury Białoruskiej.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na realizacji II etapu adaptacji nieruchomości zabudowanej pod przyszłe Centrum Edukacji i Promocji Kultury Białoruskiej na działce oznaczonej nr geod. 125, położonej w miejscowości Szczyty Dzięciołowo gm. Orla.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.45.30.00-7, 45.42.10.00-0, 45.11.00.00-1, 45.33.11.00-7, 45.32.10.00-3, 44.62.21.00-7, 45.33.12.20-4, 45.31.00.00-3.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 23.12.2011.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 1. Każda oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 6.000,00 zł słownie: (sześć tysięcy zł), 2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: - pieniądzu, - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, - gwarancjach bankowych, - gwarancjach ubezpieczeniowych, - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości ( Dz. U. z 2007r. Nr 42, poz. 275 z późn. zm.). Jeżeli wadium zostanie wniesione przelewem, Wykonawca dołączy do oferty kserokopię wpłaty z potwierdzeniem dokonanego przelewu. Na poleceniu przelewu należy wpisać: Wadium - przetarg nieograniczony na roboty budowlane - II etap adaptacji nieruchomości zabudowanej w Szczytach-Dzięciołowie pod przyszłe Centrum Edukacji i Promocji Kultury Białoruskiej. Wadium wnoszone przelewem należy wpłacić na konto zamawiającego: 84 1240 5253 1111 0010 3825 1013 najpóźniej do terminu składania ofert. Za zachowanie terminu do wniesienia wadium uważa się wpływ wadium na konto Zamawiającego. 3. Gwarancje bankowe i ubezpieczeniowe oraz poręczenia muszą być udzielane do końca terminu związania ofertą oraz na przedłużony okres związania ofertą i winny obejmować pełny zakres dotyczący wadium, o którym mowa w art. 46 ust. 5 ustawy. 4. Gwarancje i poręczenia należy przedłożyć w oryginale nie później niż w terminie i miejscu wskazanym na składanie ofert tj. budynku Centrum Edukacji i Promocji Kultury Białoruskiej pod adresem: 17-106 Orla, Szczyty-Dzięciołowo 5. Wadium dla konsorcjum może być wniesione przez lidera konsorcjum lub przez innego członka konsorcjum. Wykonawca, który przedłoży ofertę niezabezpieczoną dopuszczalną formą wadium oraz bez zachowania zasad i terminów określonych wyżej zostanie wykluczony z postępowania.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Oświadczenie, iż Wykonawca spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 pkt l - 4 ustawy i nie podlega wykluczeniu z postępowania o zamówienie publiczne na podstawie art. 24 tej ustawy.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający zastrzega możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. Zmianami objęte mogą być następujące postanowienia umowy i oferty dotyczące: - zakresu ilościowego i rzeczowego robót, - zmiany kierownika budowy wyznaczonego przez Wykonawcę, - zmiany osoby lub osób pełniących nadzór inwestorski ze strony Zamawiającego. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy wprowadzone zostaną w formie aneksu sporządzonego z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.sonca.org
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Specyfikacja dostępna w pod adresem: 17-106 Orla, Szczyty-Dzięciołowo 5 po uprzednim kontakcie tel. 500 123 065 lub 602 383 927.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 10.11.2011 godzina 16:00, miejsce: Siedziba Związku Młodzieży Białoruskiej tj: budynek Centrum Edukacji i Promocji Kultury Białoruskiej pod adresem Szczyty-Dzięciołowo 5, 17-106 Orla.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Zamówienie współfinansowanie dotacją Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Dokumenty:

Ikona pliku doc Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Ikona pliku doc Załącznik 1 - Wzór formularza ofertowego Ikona pliku doc Załącznik 2 - Wzór oświadczenia Ikona pliku doc Załącznik 3 - Wykaz pracowników nadzoru

Załącznik nr 4a - Dokumentacja projektowa branży budowlanej
Ikona pliku pdf Opis techniczny Ikona pliku pdf Projekt zagospodarowania działki Ikona pliku pdf Projekt budowalny - rzut piwnicy Ikona pliku pdf Projekt budowalny - rzut parteru Ikona pliku pdf Projekt budowalny - rzut piętra Ikona pliku pdf Projekt budowalny - rzut dachu Ikona pliku pdf Projekt budowalny - przekrój A-A Ikona pliku pdf Projekt budowalny - elewacje Ikona pliku pdf Projekt budowalny - wykaz stolarki Ikona pliku pdf Projekt budowalny - detal 1 Ikona pliku pdf Projekt budowalny - detal 2

Załącznik nr 4b – Dokumentacja projektowa branży elektrycznej
Ikona pliku pdf Strona tytułowa Ikona pliku pdf Opis techniczny Ikona pliku pdf Projekt instalacji oświetleniowej - rzuta parteru i piwnicy Ikona pliku pdf Projekt instalacji oswietleniowej - rzut I piętra Ikona pliku pdf Projekt instalacji elektrycznej - rzut parteru i piwnicy Ikona pliku pdf Projekt instalacji elektrycznej - rzut I piętra Ikona pliku pdf Schemat rozdzielnicy RG Ikona pliku pdf Schemat rozdzielnicy T1 Ikona pliku pdf Schemat rozdzielnicy T2

Załącznik nr 4c – Dokumentacja projektowa branży sanitarnej
Ikona pliku pdf Opis techczniczny do projektu Instalacji Wod.-Kan., Centralnego Ogrzewania, Instalacji klimatyzacji i Przydomowej Oczyszczalni Ikona pliku pdf Projekt instalacji Wod. - Kan. - rzut parteru Ikona pliku pdf Projekt instalacji Wod. - Kan. - rzut piętra Ikona pliku pdf Projekt instalacji Centralnego Ogrzewania - rzut parteru Ikona pliku pdf Projekt instalacji Centralnego Ogrzewania - rzut piętra Ikona pliku pdf Projekt instalacji Klimatyzacji - rzut parteru Ikona pliku pdf Projekt instalacji Klimatyzacji - rzut piętra Ikona pliku pdf Opis techniczny do projektu wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła Ikona pliku pdf Projekt instalacji wentylacji - rzut parteru Ikona pliku pdf Projekt instalacji wentylacji - rzut piętra Ikona pliku pdf Projekt instalacji wentylacji - przekrój A-A

Ikona pliku pdf Załącznik 4d - Detal wzmocnienia drewnianych ścianek działowych Ikona pliku pdf Załącznik 5a – Przedmiar robót branży budowlanej Ikona pliku pdf Załącznik 5b – Przedmiar robót branży elektrycznej Ikona pliku pdf Załącznik 5c – Przedmiar robót branży sanitarnej Ikona pliku pdf Załącznik 6a – Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót branży budowlano – konstrukcyjnej Ikona pliku pdf Załącznik 6b – Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót branży elektrycznej Ikona pliku pdf Załącznik 6c – Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót branży sanitarnej Ikona pliku xls Załącznik 7 - Harmonogram rzeczowo - finansowy Ikona pliku doc Załącznik 8 – Projekt umowy