Aktualny język artykułu: PL

Ogłoszenie o zamówieniu

Orla: II etap adaptacji nieruchomości zabudowanej w Szczytach-Dzięciołowie pod przyszłe Centrum Edukacji i Promocji Kultury Białoruskiej.
Numer ogłoszenia: 254051 - 2011; data zamieszczenia: 23.09.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Związek Młodzieży Białoruskiej , Szczyty-Dzięciołowo 5, 17-106 Orla, woj. podlaskie, tel. 516 806 520.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Stowarzyszenie.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: II etap adaptacji nieruchomości zabudowanej w Szczytach-Dzięciołowie pod przyszłe Centrum Edukacji i Promocji Kultury Białoruskiej..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na realizacji II etapu adaptacji nieruchomości zabudowanej pod przyszłe Centrum Edukacji i Promocji Kultury Białoruskiej na działce oznaczonej nr geod. 125, położonej w miejscowości Szczyty Dzięciołowo gm. Orla..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.45.30.00-7, 45.42.10.00-0, 45.11.00.00-1, 45.33.11.00-7, 45.32.10.00-3, 44.62.21.00-7, 45.33.12.20-4, 45.31.00.00-3.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.11.2011.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 1. Każda oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 6.000,00 zł słownie: (sześć tysięcy zł), 2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: - pieniądzu, - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, - gwarancjach bankowych, - gwarancjach ubezpieczeniowych, - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości ( Dz. U. z 2007r. Nr 42, poz. 275 z późn. zm.). Jeżeli wadium zostanie wniesione przelewem, Wykonawca dołączy do oferty kserokopię wpłaty z potwierdzeniem dokonanego przelewu. Na poleceniu przelewu należy wpisać: Wadium - przetarg nieograniczony na roboty budowlane - II etap adaptacji nieruchomości zabudowanej w Szczytach-Dzięciołowie pod przyszłe Centrum Edukacji i Promocji Kultury Białoruskiej. Wadium wnoszone przelewem należy wpłacić na konto zamawiającego: 84 1240 5253 1111 0010 3825 1013 najpóźniej do terminu składania ofert. Za zachowanie terminu do wniesienia wadium uważa się wpływ wadium na konto Zamawiającego. 3. Gwarancje bankowe i ubezpieczeniowe oraz poręczenia muszą być udzielane do końca terminu związania ofertą oraz na przedłużony okres związania ofertą i winny obejmować pełny zakres dotyczący wadium, o którym mowa w art. 46 ust. 5 ustawy. 4. Gwarancje i poręczenia należy przedłożyć w oryginale nie później niż w terminie i miejscu wskazanym na składanie ofert tj. budynku Centrum Edukacji i Promocji Kultury Białoruskiej pod adresem: 17-106 Orla, Szczyty-Dzięciołowo 5. Wadium dla konsorcjum może być wniesione przez lidera konsorcjum lub przez innego członka konsorcjum. Wykonawca, który przedłoży ofertę niezabezpieczoną dopuszczalną formą wadium oraz bez zachowania zasad i terminów określonych wyżej zostanie wykluczony z postępowania.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY , USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Oświadczenie, iż Wykonawca spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 pkt l - 4 ustawy i nie podlega wykluczeniu z postępowania o zamówienie publiczne na podstawie art. 24 tej ustawy.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zmianami objęte mogą być postanowienia Umowy i oferty stanowiącej załącznik do Umowy dotyczące: 1) terminu wykonania przedmiotu Umowy, na wskutek okoliczności niemożliwych wcześniej do przewidzenia lub warunków pogodowych uniemożliwiających terminowe wykonanie robót budowlanych; zmieniony termin wykonania przedmiotu nie może być dłuższy niż 15.12.2011 r., 2) zakresu ilościowego i rzeczowego robót pod warunkiem uzyskania wcześniejszej zgody Zamawiającego przez Wykonawcę na piśmie, 3) zmiany osoby Kierownika budowy wyznaczonego przez Wykonawcę, 4) zmiany osoby lub osób pełniących nadzór inwestorski ze strony Zamawiającego.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.sonca.org
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Specyfikacja dostępna w pod adresem: 17-106 Orla, Szczyty-Dzięciołowo 5 po uprzednim kontakcie tel. 602 383 927 lub 500 123 065..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 08.10.2011 godzina 10:00, miejsce: Siedziba Związku Młodzieży Białoruskiej tj: budynek Centrum Edukacji i Promocji Kultury Białoruskiej pod adresem Szczyty-Dzięciołowo 5, 17-106 Orla..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Zamówienie współfinansowanie dotacją Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Dokumenty:

Ikona pliku doc Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Ikona pliku doc Załącznik 1 - Wzór formularza ofertowego Ikona pliku doc Załącznik 2 - Wzór oświadczenia Ikona pliku doc Załącznik 3 - Wykaz pracowników nadzoru

Załącznik nr 4a - Dokumentacja projektowa branży budowlanej
Ikona pliku pdf Opis techniczny Ikona pliku pdf Projekt zagospodarowania działki Ikona pliku pdf Inwentaryzacja - rzut piwnicy Ikona pliku pdf Inwentaryzacja - rzut parteru Ikona pliku pdf Inwentaryzacja - rzut piętra Ikona pliku pdf Inwentaryzacja - rzut dachu Ikona pliku pdf Inwentaryzacja - przekrój A-A Ikona pliku pdf Inwentaryzacja - elewacje Ikona pliku pdf Projekt budowalny - rzut piwnicy Ikona pliku pdf Projekt budowalny - rzut parteru Ikona pliku pdf Projekt budowalny - rzut piętra Ikona pliku pdf Projekt budowalny - rzut dachu Ikona pliku pdf Projekt budowalny - przekrój A-A Ikona pliku pdf Projekt budowalny - elewacje Ikona pliku pdf Projekt budowalny - wykaz stolarki Ikona pliku pdf Projekt budowalny - detal 1 Ikona pliku pdf Projekt budowalny - detal 2

Załącznik nr 4b – Dokumentacja projektowa branży elektrycznej
Ikona pliku pdf Strona tytułowa Ikona pliku pdf Opis techniczny Ikona pliku pdf Projekt instalacji oświetleniowej - rzuta parteru i piwnicy Ikona pliku pdf Projekt instalacji oswietleniowej - rzut I piętra Ikona pliku pdf Projekt instalacji elektrycznej - rzut parteru i piwnicy Ikona pliku pdf Projekt instalacji elektrycznej - rzut I piętra Ikona pliku pdf Schemat rozdzielnicy RG Ikona pliku pdf Schemat rozdzielnicy T1 Ikona pliku pdf Schemat rozdzielnicy T2

Załącznik nr 4c – Dokumentacja projektowa branży sanitarnej
Ikona pliku pdf Opis techczniczny do projektu Instalacji Wod.-Kan., Centralnego Ogrzewania, Instalacji klimatyzacji i Przydomowej Oczyszczalni Ikona pliku pdf Projekt instalacji Wod. - Kan. - rzut parteru Ikona pliku pdf Projekt instalacji Wod. - Kan. - rzut piętra Ikona pliku pdf Projekt instalacji Centralnego Ogrzewania - rzut parteru Ikona pliku pdf Projekt instalacji Centralnego Ogrzewania - rzut piętra Ikona pliku pdf Projekt instalacji Klimatyzacji - rzut parteru Ikona pliku pdf Projekt instalacji Klimatyzacji - rzut piętra Ikona pliku pdf Opis techniczny do projektu wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła Ikona pliku pdf Projekt instalacji wentylacji - rzut parteru Ikona pliku pdf Projekt instalacji wentylacji - rzut piętra Ikona pliku pdf Projekt instalacji wentylacji - przekrój A-A

Ikona pliku pdf Załącznik 4d - Detal ogrodzenia Ikona pliku pdf Załącznik 4e - Detal wzmocnienia drewnianych ścianek działowych Ikona pliku pdf Załącznik 5a – Przedmiar robót branży budowlanej Ikona pliku pdf Załącznik 5b – Przedmiar robót branży elektrycznej Ikona pliku pdf Załącznik 5c – Przedmiar robót branży sanitarnej Ikona pliku pdf Załącznik 6a – Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót branży budowlano – konstrukcyjnej Ikona pliku pdf Załącznik 6b – Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót branży elektrycznej Ikona pliku pdf Załącznik 6c – Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót branży sanitarnej Ikona pliku xls Załącznik 7 - Harmonogram rzeczowo - finansowy Ikona pliku doc Załącznik 8 – Projekt umowy