Aktualny język artykułu: PL

Kalendarium XX wieku

1902
grudzień: powstała Białoruska Socjalistyczna Hromada.

1904
11 sierpnia; rząd carski wydał manifest znoszący stosowanie kar cielesnych w stosunku do chtopów na podstawie wyroków sądowych.

1905
22 stycznia: początek rewolucji w Rosji
17 października: ukazem cara Mikołaja II zniesiono ograniczenia hamujące rozwój języków narodowych w Imperium Rosyjskim.
18 października: w wyniku walk ulicznych między demonstrantami a carską żandarmerią w Mińsku i Witebsku zginęło ponad sto osób.

1906
18 maja: w Petersburgu założono białoruskie wydawnictwo “Zahianie sonca i u nasza akonca".
1 września: ukazał się pierwszy numer “Naszej Doli".
10 listopada: ukazał się pierwszy numer “Naszej Niwy"; pismo nieprzerwanie będzie wydawane do 7 sierpnia 1915 r.

1907
maj: zjazd nauczycieli białoruskich szkół prywatnych w Wilnie powołał Związek Nauczycieli Białoruskich.

1910
12 lutego: wWilnie rozpoczął działalność pierwszy białoruski teatr zawodowy pod kierownictwem Ignata Bujnickiego.
kwiecień: ukazała się “Krótka historia Białorusi” Wacława Łastowsidego, gdzie po raz pierwszy dzieje kraju zostają przedstawione jako dzieje oddzielnej jednostki terytorialnej i wspólnoty kulturowej.

1915
sierpień-październik: exodus ludnośd prawosławnej na wschód; Niemcy opanowali terytorium Białorusi do linii Dźwińsk-Baranowicze-Pińsk.
19 grudnia: w Wilnie ukazaia się Deklaracja Konfederacji Wielkiego Księstwa litewskiego.

1916
16 stycznia: feldmarszałek Pauł von Hindenburg wydal rozporządzenie wprowadzające obowiązek nauczania języka ojczystego na ziemiach okupowanych przez armię niemiecką.
kwiecień: na konferencji narodów Rosji w Sztokholmie Iwan Łucikiewicz i Wacław Łastowski zgłosili postulat autonomii politycznej dla Białorusi w obrębie państwowości rosyjskiej.

1917
25 marca: I Zjazd Białoriskich Partii i Organizacji wysunął postulat przeksztalcenia Rosji w państwo federacyjne i nadania autonomii dla Białorusi z radą krajową jako organem władzy ustawodawczej.
5 listopada: Zjazd Wojskowych Białorusinów Frontu Zachodniego podjął decyzję o tworzeniu białoruskich sił zbrojnych.
9 listopada: utworzenie Wojskowo-Rewolucyjnego Komitetu Frontu Zachodniego stanowiącego władzę bolszewicką na terenie Białorusi
17 grudnia: I Wszechbiałoruski Zjazd przyjął postanowienie o tworzeniu organów władzy krajowej na Białorusi.
18 grudnia: powstaje stałe przedstawicielstwo narodowe w postaci Komitetu Wykonawczego Rady I Wszechbiałoruskiego Zjazdu.

1918
18 lutego: rozpoczyna się ofensywa wojsk niemieckich, w wyniku której zostaje zajęta centralna i wschodnia Białoruś.
21 lutego: Komitet Wykonawczy Rady Wszechbiałoruskiego Zjazdu ogłosił się tymczasową władzą na Białorusi
marzec: ukazało się pierwsze wydanie Gramatyki białoruskiej dla szkół Bronisława Taraszkiewicza.
9 marca: Rada Kongresu Wszechbiałoruskiego ogłosiła powstanie Białoruskiej Republiki Ludowej.
25 marca: Rada Białoruskiej Republiki Ludowej ogłosiła niepodległość Białorusi
30-31 grudnia: obradująca w Smoleńsku IV Północno-Zachodnia Konferencja Rosyjskiej Komunistycznej Partii (bolszewików) ogłosiła się I Zjazdem Komunistycznej Partii (bolszewików) Białorusi i przyjęła postanowienie o utworzeniu Białoruskiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej.

1919
6 marca: bolszewicy powołali Biatorusko-litewską Soq'alistyczną Republikę Radziecką.
8 sierpnia: oddziały Józefa Piłsudskiego zdobyły Mińsk.

1920
lipiec: w wyniku ofensywy Armii Czerwoną wojska polskie zostały wyparte z Białorusi.
12 lipca: bolszewicy przekazali Litwie Grodno, Wilno i Lidę.
31 lipca: Komitet Centralny Komunistycznej Partii (bolszewików) Litwy i Białorusi przyjął deklarację o ogłoszeniu suwerenności Białoruskiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej.

1921
18 marca: w Rydze podpisano traktat pokojowy kończący wojnę polsko-radziecką; w wyniku wcześniejszych ustaleń Białoruś podzielono między obie układające się strony.
11 lipca: w Mińsku uroczyście otwarto Białoruski Uniwersytet Państwowy.

1922
30 stycznia: w Mińsku został otwarty Instytut Kultury Białoruskiej.
30 grudnia: Zjazd Rad Rosji, Białorusi i Ukrainy przyjął deklarację o utworzeniu Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich.

1923
maj: przed sądem w Białymstoku odbył się proces 45 białoruskich konspiratorów zaangażowanych w działalność antypaństwową. październik: w Wilnie odbył się I Zjazd Komunistycznej Partii Zachodniej Białorusi.

1924
7 marca: Prezydium rządu ZSRR podjęto decyzję o przekazaniu Białorusi Radzieckiej części ziem guberni homelskiej, witebskiej i smoleńskiej zamieszkanych przez ludność białoruską.
15 lipca: ukazało się rozporządzenie rządu BSRR wprowadzające równość języka białoruskiego, polskiego, rosyjskiego i hebrajskiego na tenenie republiki.

1925
czerwiec: posłowie Sejmu RP z Bronisławem Taraszkiewiczem na czele utworzyli Białoruską Włościańsko-Robotniczą Hromadę.
25-29 listopada: W Mińsku odbył się I Wszechbiałoruski Zjazd Poetów i Pisarzy, który udzielił poparcia bolszewickiej polityce narodowościowej.

1926
7 kwietnia: Komitet Centralny KP(b) B wprowadził obowiązek szkolny dla dzieci w wieku od 8 do 11 lat
6 grudnia: postanowieniem władz ZSRR Białorusi zostały przekazane rejony homelski i rzeczycki, wcześniej wchodzące w skład Federacji Rosyjskiej.
17 grudnia: w ZSRR przeprowadzono pierwszy spis powszechny, na Białorusi mieszkało 4983 tys. osób.

1927
14 stycznia: władze polskie zdelegalizowały BWRH i aresztowały jej przywódców.
czerwiec: w Wilnie ukazuje się Chrestomatyja nowaj Bielaruskaj Litaratury Ignacego Dworczanina.

1928
23 lutego: w Wilnie rozpoczął się proces przywódców Hromady; 22 maja ogłoszono wyroki skazujące liderów partii na kilkuletni pobyt w więzieniach.
grudzień: Instytut Kultury Białoruskiej przekształcono w Białoruską Akademię Nauk; pierwszym prezydentem Akademii został Usiewołod Ihnatowski.

1929
maj: w Mińsku rozpoczęła pracę Centralna Komisja Kontroli Partyjnej WKP(b), która po dwóch miesiącach śledztwa “wykryła" antyradziecki spisek białoruskiej elity partyjnej i intelektualnej.
grudzień: pierwsza fala represji przeciwko białoruskiej inteligencji

1931
4 lutego: w wyniku zorganizowanej kampanii oszczerstw popełnił samobójstwo Usiewołod Ihnatowski. Pod zarzutem przynależności do tajnej organizacji Związku Wyzwolenia Białorusi aresztowano 108 białoruskich intelektualistów - profesorów Białoruskiej Akademii Nauk i Uniwersytetu Państwowego, dyrektorów towarzystw naukowych i wydawniczych, pisarzy, działaczy narodowych.

1933
26 sierpnia: Rada Komisarzy Ludowych BSRR wydała rozporządzenie o zmianie zasad pisowni języka białoruskiego.
lipiec-grudzień: wwyniku kolektywizacji na południu BSRR kilkaset osób zmarło z głodu.

1934
lipiec: w obozie w Berezie Kartuskiej osadzono pierwszych Białorusinów oskarżonych o przynależność do KPZB.

1936
grudzień: władze polskie zawiesiły działalność Białoruskiego Instytutu Gospodarki i Kultury.

1937
22 stycznia: władze polskie zakazały działalności Towarzystwu Szkoły Białoruskiej.
sierpień: w Kuropatach koło Mińska rozpoczęły się masowe rozstrzeliwania mieszkańców Białorusi; do czerwca 1941 r. NKWD zamordowało tam około 250 tys. osób.

1938
18 listopada: prezydent Rzeczypospolitej Ignacy Mościcki podpisał “Dekret o stosunku Państwa do Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego", który podporządkował organizację kościelną władzy państwowej.

1939
17 września: Armia Czerwona wkroczyła na terytorium II Rzeczypospolitej; zjednoczenie ziem białoruskich w państwie sowieckim.
10 października: decyzją Stalina część Wileńszczyzny wraz z Wilnem została przekazana Litwie.
28 października: Zgromadzenie Ludowe Białorusi Zachodniej jednomyślnie przyjęło deklarację o włączeniu obszarów opanowanych przez Armię Czerwoną do BSRR

1940
10 lutego: pierwsza wywózka mieszkańców z zachodnich obwodów BSRR na Syberię i do Kazachstanu; łącznie wywieziono ponad 50 tys. osób, głównie byłych osadników wojskowych i pracowników straży leśnej.
26 czerwca: Prezydium Rady Najwyższej ZSRR ogłosiło dekret wprowadzający siedmiogodzinny dzień pracy.

1941
22 czerwca: rozpoczęła się wojna niemiecko-radziecka; początek okupacji niemieckiej na Białorusi.
lipiec-sierpień: ewakuacja ludności i zakładów przemysłowych ze wschodniej Białorusi.
grudzień: powstała Białoruska Samopomoc Ludowa.

1942
30 sierpnia: I Wszechbiałoruski Sobór Prawosławny ogłosił autokefalię Białoruskiej Cerkwi Prawosławnej.
grudzień: początek wielkich niemieckich akcji pacyfikacyjnych, podczas których spalono 627 wsi, a ich mieszkańców wymordowano.

1943
22 czerwca: powstała białoruska organizacja antykomunistyczna - Związek Młodzieży Białoruskiej.
22 września: w zamachu zorganizowanym przez radzieckie podziemie zginął generalny komisarz Białorusi Wilhelm Kube.
21 grudnia: w Mińsku, za zgodą i poparciem władz niemieckich, powstała Białoruska Centralna Rada; jej przewodniczącym został Radosław Ostrowski.

1944
6 marca: rozpoczęto tworzenie oddziałów Białoruskiej Obrony Krajowej.
27 czerwca: w Mińsku odbył się II Kongres Wszechbiałoruski, który uznał Białoruską Centralną Radę za jedyną legalną władzę na Białorusi.
3 lipca: oddziały Armii Czerwonej zajęły Mińsk.

1945
27 kwietnia: na konferencji w San Francisco BSRR została przyjęta w skład członków założycieli Organizacj Narodów Zjednoczonych.
16 sierpnia: podpisano umowę między rządami Polski i ZSRR, określającą m.in. granice zachodnie BSRR

1946
26 marca: Radę Komisarzy Ludowych BSRR przemianowano na Radę Ministrów BSRR.

1949
marzec: początek przymusowej kolektywizacji w zachodnich obwodach Białorusi.
grudzień: opublikowano treść “Listu do Wielkiego Stalina w 70 rocznicę urodzin od narodu białoruskiego".

1953
5 marca: śmierć Stalina.
14 marca: z taśmy produkcyjnej Mińskiej Fabryki Traktorów zjechały pierwsze ciągniki.

1957
4 lipca: Rada Ministrów BSRR przyjęła postanowienie o ujednoliceniu zasad pisowni języka białoruskiego; następuje dalsze jego upodobnienie do rosyjskiego.

1959
15 stycznia: ogólnozwiązkowy powszechny spis ludności; na Białorusi mieszkało 8 054 648 osób.
12 kwietnia: KC KPB przyjął uchwałę “O umocnieniu więzi szkoły z życiem i dalszym rozwoju oświaty ludowej w Białoruskiej SRR", która uczyniła nieobowiązkowym nauczanie języka białoruskiego w szkołach na terenie republiki.

1960
marzec: I sekretarzem KC KPB został Botr Maszerau.

1964
28 kwietnia: powstało Białoruskie Towarzystwo Współpracy Kulturalnej z Rodakami za Granicą.

1969
26 grudnia: Rada Najwyższa BSRR przyjęła uchwalę “O ochronie pomników kultury"; kilka lat wcześniej na terenie republiki zburzono setki starych świątyń i pomników architektury.

1970
15 stycznia: kolejny spis ludności; liczba mieszkańców Białorusi przekroczyła 9 mln.

1974
26 czerwca: decyzją Prezydium Rady Najwyższej ZSRR Mińsk otrzymał tytuł “Miasta-bohatera"; wyróżnienie przyznano za udział mieszkańców miasta w ruchu oporu w okresie okupacji niemieckiej oraz za zaangażowanie w budownictwie komunistycznym.

1978
14 kwietnia: Rada Najwyższa BSRR uchwaliła konstytucję BSRR, która gwarantowała pełnię władzy partii komunistycznej.

1984
27 czerwca: w Mińsku otwarto pierwszą linię metra.

1985
styczeń: powstała pierwsza białoruska organizacja nieformalna “Tałaka", której celem była walka o zachowanie kultury i tożsamości narodowej.

1986
20 kwietnia: weterani wojny afgańskiej i bojówki Komsomołu rozpędzili uczestników obrzędu “Budzenia się wiosny".
26 kwietnia: awaria elektrowni atomowej w Czamobylu; na Białoruś spadło 70 proc. radioaktywnych pyłów, które wydostały się z płonącej elektrowni.
15 grudnia: Michaił Gorbaczow otrzymał “List 28" podpisany przez białoruskich intelektualistów.

1987
1 listopada: w Mińsku odbyła się pierwsza demonstracja, podczas której manifestujący domagali się poszanowania pamięci ofiar NKWD.
26 grudnia: zjazd trzydziestu nieformalnych organizacji młodzieżowych.

1988
3 czerwca: tygodnik “Literatura i Mastactwa" opublikował artykuł Zenona Paźniaka i Jauhiena Szmyhaliowa o mogiłach ofiar NKWD w Kuropatach.
19 czerwca: demonstracja w Mińsku, jej uczestnicy żądali ujawnienia prawdy o zbrodniach stalinowskich na Białorusi.
19 października: powstał Komitet Organizacyjny Białoruskiego Frontu Narodowego “Odrodzenie".

1989
22 stycznia: Rada Ministrów BSRR przyjęła postanowienie “O zachowaniu pamięci ofiar masowych represji w latach 1937-1941 w masywie leśnym w Kuropatach".
2 lutego: w Wilnie powstało Towarzystwo Białoruskiej Kultury.
24-25 czerwca: Zjazd Założycielski Białoruskiego Frontu Narodowego wWilnie; przewodniczącym wybrano Zenona Paźniaka.
27 czerwca: w Mińsku powstało Towarzystwo Języka Białoruskiego; przewodniczącym wybrano Niła Hilewicza.

1990
26 stycznia: Rada Najwyższa BSRR przyjęła “Ustawę o językach BSRR"; białoruski stał się jedynym językiem państwowym.
3 marca: pierwsza turawyborów do Rady Najwyższej; po razpierwszy kandydatów mogła wystawiać antykomunistyczna opozycja.
23 czerwca: Wiaczesław Kiebicz premierem rządu BSRR.
27 lipca: Rada Najwyższa BSRR ogłosiła “Deklarację o suwerenności państwowej BSRR".
10 września: w Mińsku powstała organizacja Zrzeszenie Białorusinów Świata “Ojczyzna".

1991
17 marca: podczas referendum w sprawie statusu państwowego Białorusi 83 proc. mieszkańców republiki opowiedziało się za przynależnością do ZSRR
kwiecień: fala strajków w różnych rejonach Białorusi z powodu pogarszającej się sytuacji ekonomicznej pracowników przedsiębiorstw państwowych.
19 sierpnia: bunt komunistycznej nomenklatury w Moskwie przeciwko polityce I sekretarza KC KPZR Michaiła Gorbaczowa; spiskowcom udzielili poparcia niektórzy członkowie rządu białoruskiego.
24 sierpnia: Rada Najwyższa BSRR odwołała swojego przewodniczącego Mikołaja Dziemiandeja.
25 sierpnia: Rada Najwyższa ogłosiła niepodległość BSRR.
28 sierpnia: premier Wiaczesław Kiebicz wraz z członkami swojego gabinetu porzucił szeregi partii komunistycznej.
29 sierpnia: Rada Najwyższa BSRR zawiesiła działalność KPZR na terenie Białorusi.
3 września: Polska uznała niepodległość Białorusi
17 września: Rada Najwyższa wybrała na swojego przewodniczącego Stanisława Szuszkiewicza, zmieniła nazwę państwa na Republikę Białoruś oraz przywróciła białoruskie symbole narodowe.
8 grudnia: prezydent Rosji Borys Jelcyn wraz z prezydentem Ukrainy Leonidem Krawczukiem i Stanisławem Szuszkiewiczem podpisali porozumienie o likwidacji ZSRR i powołaniu Wspólnoty Niepodległych Państw.

1992
30 stycznia: Białoruś została członkiem Konferencp Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie.
18 marca: Rada Najwyższa zaleciła rządowi tworzenie białoruskich sil zbrojnych.
7 lipca: Białoruś została członkiem Międzynarodowego Funduszu Walutowego.
20 lipca: premier Wiaczesław Kiebicz podpisał z premierem Rosji Igorem Gąj- darem układ przywracający ścisły związek polityczny i militarny obu krajów.
29 października: Rada Najwyższa odrzuciła wniosek opozycji, poparty 440 tyś. podpisów obywateli, z żądaniami przyspieszenia wyborów parlamentarnych.
31 grudnia: żołnierze Białorusini po raz pierwszy złożyli przysięgę na wierność Białorusi

1993
l stycznia: na terenie całej Białorusi wprowadzono kartki na podstawowe artykuły spożywcze - cukier, olej, masło, produkty zbożowe i spirytusowe.
3 lutego: Rada Najwyższa zezwoliła na wznowienie działalności Komunistycznej Partii Białorusi.
4 lutego: Rada Najwyższa ratyfikowała układ START, wyznaczający Białorusi status państwa bezatomowego.
11 czerwca: parlament uchwalił ustawę o granicach państwa; granice byłej BSRR zostały granicami Republiki Białorusi; stwierdzono, że Białoruś nie ma pretensji terytorialnych do żadnego z sąsiadów.
8-11 lipca: I Zjazd Białorusinów Świata z udziałem 1,2 tyś. delegatów z 23 krajów; Zjazd zaapelował do wszystkich Białorusinów o pomoc w odbudowie niepodległego i demokratycznego państwa.
27 lipca: po raz pierwszy obchodzono ten dzień jako święto narodowe Białorusi, odbyły się uroczystości państwowe z okazp drugiej rocznicy odzyskania niepodległości.
8 września: delegacja rządu białoruskiego podpisała w Moskwie porozumienie znoszące opłaty celne na granicy między Rosją a Białorusią.
14 grudnia: deputowany Aleksander Łukaszenko podczas obrad Rady Najwyższej oskarżył rządzące elity, a szczególnie przewodniczącego parlamentu Stanisława Szuszkiewicza, o korupcję.

1994
15 stycznia: oficjalna wizyta w Mińsku prezydenta Stanów Zjednoczonych Billa Clintona, który w Kuropatach złożył hołd ofiarom stalinowskiego ludobójstwa.
26 stycznia: komunistyczna większość w Radzie Najwyższej, na wniosek deputowanego Aleksandra Łukaszenki, odwołała przewodniczącego parlamentu Stanisława Szuszkiewicza.
15 marca: Rada Najwyższa uchwaliła pierwszą konstytucję niepodległego państwa białoruskiego.
15 kwietnia: rozpoczęła się kampania wyborcza o urząd prezydenta Białorusi.
l czerwca: decyzją rządu zamknięto sympatyzujące z opozycją redakcje radiowe “Biełaruskaja Mołodiożnaja” i “Krynica”.
19 czerwca: pierwsza tura wyborów prezydenckich; w drugiej zmierzą się Aleksander Łukaszenko i Wiaczesław Kiebicz.
22 czerwca: Zarząd Banku Narodowego ogłosił, że jedynym środkiem płatniczym na terenie Białorusi jest białoruski rubel
10 lipca: druga tura wyborów prezydenckich; ogromną przewagą głosów prezydentem Białorusi został Aleksander Łukaszenko.
20 lipca: w Grodnie odbył się zjazd ugrupowań komunistycznych występujących pod nazwą Ruchu Ludowego Białorusi, który postanowił walczyć o przywrócenie jedności trzech narodów słowiańskich: Białorusinów, Rosjan, Ukraińców oraz nadanie rosyjskiemu statusu języka państwowego.
20 grudnia: deputowany Białoruskiego Frontu Narodowego Sergiusz Antończyk oskarżył ludzi z otoczenia prezydenta o korupcję, powiązania z mafią i nielegalne transakcje handlowe.
22 grudnia: gazety centralne ukazały się z nie zadrukowanymi pierwszymi stronami - Łukaszenko zabronił drukarniom rządowym drukowania wystąpienia deputowanego Antończyka.

1995
11 stycznia: prezydent Łukaszenko wydał dekret o utworzeniu Urzędu Ochrony Prezydenta, na mocy którego został powołany trzystuosobowy zespół z uprawnieniami do inwigilacji opozycji.
17 marca: dekretem prezydenta Łukaszenki został odwołany redaktor parlamentarnej gazety “Narodnaja Hazieta" Józef Siaredzicz.
14 maja: referendum w sprawie zmiany symboliki państwowej i nadania rosyjskiemu statusu języka państwowego oraz pierwsze w niepodległej Białorusi wybory parlamentarne.
22 maja: prezydent Łukaszenko mianował Rosjanina Wasyla Kapitana prokuratorem generalnym Białorusi.
28 maja: druga tura wyborów parlamentarnych; pozostało nie obsadzonych 141 miejsc w dwustusześćdziesięcioosobowej Radzie Najwyższej.
27 lipca: milicja rozpędziła wiec zorganizowany przez opozycję z okazji piątej rocznicy ogłoszenia przez Białoruś niepodległości
16 sierpnia: prezydent Łukaszenko wydał zarządzenie zabraniające nauki historii na podstawie podręczników wydanych po 1991 r.
31 sierpnia: dekretem prezydenta deputowani wszystkich szczebli zostali pozbawieni immunitetu.
12 września: zestrzelenie przez białoruską obronę przeciwlotniczą balonu z amerykańską załogą, biorącego udział w zawodach międzynarodowych.
22 listopada: w wywiadzie dla niemieckiej gazety “Handeisbiatt" Łukaszenko z uznaniem odniósł się do systemu prawnego III Rzeszy.
29 listopada: pierwsza tura wyborów uzupełniających do Rady Najwyższej -wybrano 20 deputowanych; do ukonstytuowania się parlamentu zabrakło 35 deputowanych.
10 grudnia: druga tura wyborów uzupełniających do Rady Najwyższej-wybrano 59 deputowanych; Białoruś uniknęła bezpośrednich rządów prezydenckich.

1996
10 stycznia: przewodniczącym Rady Najwyższej został lider Białoruskiej Partii Agrarnej Siemion Szarecid.
23 marca: prezydent Łukaszenko uzgodnił w Moskwie tekst układu stowarzyszeniowego z Rosją, zakładającego m.in. wspólną politykę walutową.
24 marca: czterdziestotysięczna demonstracja pod hasłami obrony niepodległości i demokracji w Mińsku.
30 marca: w Wiskulach doszło do spotkania prezydentów Polski i Białorusi - Aleksandra Kwaśniewskiego i Aleksandra Łukaszenki
2 kwietnia: prezydenci Borys Jelcyn i Aleksander Łukaszenko podpisali w Moskwie układ o powołaniu Stowarzyszenia Rosji i Białorusi; zdaniem Łukaszenki układ miał częściowo naprawić historyczną pomyłkę, jaką było podpisanie porozumienia między Szuszkiewiczem, Jelcynem i Krawczukiem likwidującego ZSRR
26 kwietnia: podczas demonstracji upamiętniającej dziesiątą rocznicę katastrofy w Czamobylu doszło do starć z milicją i aresztowań przywódców opozycji
29 kwietnia: Trybunał Konstytucyjny zakwestionował prawo prezydenta do wydawania dekretów jako działanie sprzeczne z konstytucją.
4 maja: Rada Najwyższa, przy sprzeciwie dwóch deputowanych, ratyfikowała układ o powołaniu Stowarzyszenia Rosji i Białorusi.
14 maja: deportowano z Białorusi lidera “Solidarności" Mariana Krzaklewskięgo.
10 lipca: podczas wielogodzinnego telewizyjnego przemówienia prezydent Łukaszenko uzasadnił konieczność przeprowadzenia kolejnego referendum w sprawie zmian w konstytuq"i i wzmocnienia władzy urzędu prezydenckiego.
6 września: parlament wyznaczył datę referendum konstytucyjnego na 24 listopada.
11 września: przewodniczący Rady Najwyższej oskarżył prezydenta Białorusi o dążenie do wprowadzenia dyktatury faszystowskiej.
4 listopada: Trybunał Konstytucyjny orzekł, że referendum może mieć jedynie znaczenie konsultacyjne.
7 listopada: prezydent Łukaszenko wydal dekret unieważniający orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z 4 listopada.
14 listopada: prezydent zdymisjonował przewodniczącego Centralnej Komisji Wyborczej Wiktora Hanczara.
18 listopada: do dymisji podał się premier Michał Czyhir.
22 listopada: parlament rozpoczął procedurę odsunięcia Łukaszenki od władzy za kilkakrotne naruszenie konstytucji; do Mińska jako “mediator" przybył premier Rosji Wiktor Czemomyrdin.
24 listopada: referendumkonstytucyjne;wedługofiqalnychdanychwziętownim udział 84,2 proc. uprawnionych do głosowania; ponad 70 proc. poparto propozycje Łukaszenki wzmocnienia władzy prezydenckiej.
27 listopada: prezydent Łukaszenko podpisał dekret o powołaniu Izby Reprezentantów oraz zatwierdził Bstę 110 deputowanych nowego parlamentu.
4 grudnia: Parlament Europejski przyjął rezolucję potępiającą antydemokratyczną politykę prezydenta Białorusi.

1997
15 stycznia: pierwsze posiedzenie Rady Republiki - izby wyższej parlamentu.
7 lutego: po dziesięciu miesiącach pobytu w więzieniu za napisanie wiersza Zabij prezydenta został wypuszczony na wolność poeta Sławomir Adamowicz.
14 marca: demonstracja młodzieży w Mińsku pod hasłem “Białoruś do Europy"; milicja aresztowała 50 uczestników.
2 kwietnia: z inicjatywy Komunistycznej Partii Białorusi i proprezydenckiej Partii Patriotycznej pod ambasadą amerykańską odbyła się demonstracja pod hasłami “NATO - won od granic Białorusi", “CIA - precz krwawe łapy od Białorusi".
2-4 maja: zjazd założycielski Białoruskiego Patriotycznego Związku Młodzieży, organizacja przejęła tradycje i majątek Komsomołu, na Białorusi została nazwana “Łukamołem".
23 maja: prezydenci Rosji i Białorusi podpisali statut związku obu krajów.
12-14 czerwca: pierwsza sesja Zgromadzenia Parlamentarnego Związku Rosji i Białorusi; parlamentarzyści postanowili, że hymnem Związku będzie hymn ZSRR.
l lipca: prezydent Łukaszenko podpisał dekret o przejęciu przez Administrację Prezydenta kolejnej partii budynków komunalnych w Mińsku; wśród nich - Dom Literata i budynek społecznego Białoruskiego Liceum Humanistycznego.
październik: w Mińsku pojawiły się kasety z filmem dokumentalnym Jurija Cha-szczewatskiego Zwyczajny prezydent, kilka miesięcy później reżyser został pobity przez nieznanych sprawców.
10 listopada: w Mińsku zostaje zawiązana “Karta-97" na wzór czeskiej “Karty-77"; pod apelem wzywającym obywateli Białorusi do walki o wolność i demokrację podpisali się znani intelektualiści i działacze opozycyjni
24 listopada: władze Białorusi zamknęły największą opozycyjna gazetę “Swaboda".

1998
11 stycznia: telewizja białoruska poinformowała o przygotowaniach opozycji do przewrotu państwowego, który miał być organizowany przez wywiady zachodnie i finansowany przez nie sumą 32 min dolarów.
luty: pod “Kartą-97" podpisało się 40 tys. obywateli Białorusi.
26 marca: dekretem prezydenta Wielkanoc przestała być świętem państwowym.
14 maja: demonstracja w obronie zamkniętych w więzieniu uczniów szkół średnich osądzonych za pisanie antyprezydenckich haseł na murach.
czerwiec: Białoruś opuściła większość ambasadorów akredytowanych w Mińsku, protestując w ten sposób przeciwko uniemożliwianiu przez władze białoruskie dostępu do zajmowanych placówek w Drozdach.
wrzesień: decyzją prezydenta osobom wywożącym nielegalnie produkty spożywcze z Białorusi mają być one konfiskowane wraz ze środkami transportu.
październik: w porównaniu z sierpniem cena dolara wzrosła trzykrotnie; wwyniku masowego wykupywania żywności pojawiły się ograniczenia w jej sprzedaży.
4 grudnia: prezydent Łukaszenko zdymisjonował 11 członków rządu odpowiedzialnych za sprawy gospodarcze, propagandę i politykę zagraniczną.

1999
29-30 stycznia: Kongres Sił Demokratycznych (qazd partii opozycyjnych) podjął decyzję o przeprowadzeniu wyborów prezydenckich w maju 1999 r.
27 luty: w Mińsku odbyła się demonstracja przeciwko faszyzmowi; jej uczestnicy żądali ustąpienia prezydenta Łukaszenki.
3-16 maja: wybory prezydenckie zorganizowane przez opozycję.
22 lipca: zgodnie z konstytucją 1994 r. wygasła kadencja prezydenta Aleksandra Łukaszenki.
27 sierpnia: w Wilnie Siemion Szarecki ogłosił się pełniącym obowiązki głowy państwa białoruskiego.
17 października: 20 tys. osób demonstrowało w Mińsku przeciw integracji Białorusi z Rosją oraz rządom Łukaszenki. Doszło do walk ulicznych z milicją.